+48 600 975 414 | +48 600 834 505
dolcar@dolcar.eu
Change language to: English
Facebook Instagram

Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DOLCAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie[1] [dane kontaktowe: al. Krakowska 179, 02-180 Warszawa, Polska], dalej „DOLCAR”.
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami kontaktować przez e-mail: rodo@dolcar.eu; lub pisemnie na nasz adres wskazany w pkt 1).

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

cel przetwarzania

podstawa prawna przetwarzania

zawarcie i wykonie umów najmu pojazdówniezbędność do wykonania umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO[2])

przekazywanie informacji marketingowych i promocyjnychnasz prawnie uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

udzielenie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, emaila lub telefonnasz prawnie uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

usprawnienia zawarcie i ułatwienia nam wykonanie wykonania umowynasz prawnie uzasadniony interes

(z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celach analitycznych [tj.: doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych produktów/usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i po sprzedażowej, w tym reklamacji, badania satysfakcji naszych Klientów i określania jakości naszej obsługi]nasz prawnie uzasadniony interes

(z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (tj. cele dowodowe)nasz prawnie uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

przechowywanie dokumentacji księgowejnasze zobowiązanie do przechowywania dokumentacji księgowej wynikające z prawa podatkowego

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej)

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. pracownikom i współpracownikom – w celu świadczenia usług;
 2. podmiotom z naszej grupy kapitałowej – w celach marketingowych i promocyjnych;
 3. dostawcom i podwykonawcom świadczonych przez nas usług, a także podmiotom obsługującym naszą działalność (w tym pod kątem prawnym, księgowym,
 4. informatycznym, logistycznym, marketingowym, itp.) lub ją wspomagającym (np. serwisy i salony samochodowe, firmy ubezpieczeniowe) – w celu świadczenia usług.

Jak długo Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Twoje dane osobowe przetwarzane są:

 1. w związku z zawarciem i realizacją praw i obowiązków związanych z umową najmu pojazdu – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do ich prawomocnego zakończenia,
 2. w związku z udzieleniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, emaila lub telefon – do czasu załatwienia zgłoszonej sprawy,
 3. dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług – do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się one zdezaktualizowały,
 4. w celach analitycznych – dla tworzenia naszych wewnętrznych zestawień i analiz statystycznych
 5. w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy ordynacji podatkowej).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
 3. do usunięcia danych:
  1. jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
 4. ograniczenia przetwarzania danych :
  1. możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  1. sprzeciw „marketingowy” – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. do przenoszenia danych:
  1. masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody, możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  1. jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 8. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  1. w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 9. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: www.dolcar.auto.pl W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email:rodo@dolcar.eu lub pisemnie na adres firmy. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Informacja o monitoringu wizyjnym oraz lokalizacyjnym.

 1. W naszej wypożyczalni działa monitoring wizyjny w celu możliwości weryfikacji procesu obsługi klientów, weryfikacji pracy pracowników, zwiększenie bezpieczeństwa itp. Zapis z kamer (bez dźwięku) obejmuje swym zasięgiem wyłącznie obszar naszej nieruchomości i jest przechowywany na miejscu przez okres jednego miesiąca lub przez okres dłuższy, jeżeli zostanie zgłoszona taka uzasadniona potrzeba przez Klienta bądź uprawniony do tego na podstawie przepisów prawa organ publiczny, jak również gdy będzie to potrzebne dla dochodzenia lub odparcia roszczenia zgłoszonego w tym terminie. Po wskazanym okresie jest on kasowany. Wyjaśniamy, że w ramach tego monitoringu nie dokonujemy identyfikacji osób, które zostały dzięki niemu nagrane, za wyjątkiem wypadków gdy: (1) nagrana osoba o to wystąpi, wskazując dane umożlwiające odnalezienie jej na nagraniu (przy czym w takim przypadku zostanie ona poinformowana o przetwarzaniu jej danych osobowych i jego celach, a na jej żądanie udostępniany jej będzie wyłącznie zapis z nią związany, (2) będzie to potrzebne do obsługi przez nas reklamacji, (3) będzie to konieczne do weryfikacji wykonywania obowiązków przez naszych pracowników, (4) będzie to uzasadnione dochodzeniem naszych uprawnień, (5) zażąda tego uprawniony do tego na podstawie przepisów prawa organ publiczny. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. W wynajmowanych przez nas pojazdach zamontowane są urządzenia umożliwiające ich lokalizację oraz ustalenie tras i czasów przejazdów (dalej „dane lokalizacyjne”). Dane lokalizacyjne związane z okresem wynajmu danego pojazdu kasowane są przez nas po upływie jednego miesiąca od dnia jego nam zwrotu lub przez okres dłuższy, jeżeli zostanie zgłoszona taka uzasadniona potrzeba przez Klienta bądź uprawniony do tego na podstawie przepisów prawa organ publiczny, jak również gdy będzie to potrzebne dla dochodzenia lub odparcia roszczenia zgłoszonego w tym terminie. Wyjaśniamy, że w ramach tego monitoringu nie dokonujemy identyfikacji osób, których on dotyczy, za wyjątkiem wypadków gdy: (1) użytkownik pojazdu o to wystąpi, wskazując dane umożlwiające przyporządkowanie go do danych lokalizacyjnych (przy czym w takim przypadku zostanie on poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych i jego celach, a na jego żądanie udostępniony mu będzie wyłącznie zapis z nim związany, (2) będzie to potrzebne do obsługi przez nas reklamacji (3) będzie to konieczne do weryfikacji wykonywania obowiązków przez naszych pracowników, (4) będzie to uzasadnione dochodzeniem naszych uprawnień, (5) zażąda tego uprawniony do tego na podstawie przepisów prawa organ publiczny. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

[1] DOLCAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy Alei Krakowskiej 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 656852, REGON 366274490, NIP 5223080808.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE.

© 2019 Dolcar Sp. z o.o. Sp.k Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podaj numer telefonu, oddzwonimy!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.

CALL

Drogi Gościu !

Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.

ZGADZAM SIĘ POLITYKA PRYWATNOŚCI